Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Praga-Północ ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa nieobecnego pracownika

 Główne obowiązki:

 1. praca socjalna;
 2. dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;
 3. udzielania informacji, wskazówek i pomoc w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudniej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa  w realizacji tych zadań;
 4. pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;
 5. udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
 6. pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;
 7. współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenia skutków ubóstwa;
 8. inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługo służące poprawie sytuacji takich osób
  i rodzin;
 9. współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.

 Wymagania konieczne:

 1. Obywatelstwo polskie.

 2. Wykształcenie zgodne z art.116 ust.1 i ust.1a Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013r. poz.182 z zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2008r. w sprawie specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego realizowanej w szkołach wyższych (Dz.U. z 2008r. Nr 27, poz.158). Kandydat posiada:

 1. dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lub

 2. dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku praca socjalna lub

 3. dyplom ukończenia do dnia 31 grudnia 2013 r. studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.

 1. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 1. Niekaralność prawomocnym wyrokiem za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe.
 1. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

Wymagania pożądane:

 1. dobra znajomość obsługi programów komputerowych w zakresie pomocy społecznej, pakietu MS Office (Word, Excel), Internet, poczta elektroniczna;
 2. znajomość regulacji prawnych z zakresu: Ustawy o pomocy społecznej, i innych przepisów dotyczących pomocy społecznej, znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego, znajomość zagadnień samorządu terytorialnego;
 3. odpowiedzialność, dokładność i staranność w wykonywaniu obowiązków, rzetelność, sumienność, zaangażowanie, komunikatywność, umiejętność rozwiązywania problemów, odporność na stres, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w zespole;

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie swoich ofert na adres:
 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy, ul. K. Szymanowskiego 6/61, 03-477 Warszawa, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Warszawa, dnia 6 września 2017 roku