Zasiłki i stypendia szkolne

Informujemy, że ulega zmianom tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego oraz zasiłku szkolnego:

● Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego kieruje się do ośrodka pomocy społecznej w dzielnicy m.st. Warszawy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania ucznia szkoły.

● Stypendium szkolne i zasiłek szkolny przyznawane są na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez dyrektora ośrodka pomocy społecznej.

● Realizacja przyznanych świadczeń socjalnych następuje też za pośrednictwem ośrodka.

Podstawa prawna: Uchwała nr XXXIV/1033/2020 z 30-07-2020, zmieniająca uchwałę Nr XLIX/1309/2005 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 kwietnia 2005  w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta stołecznego Warszawy.

 WNIOSKI (wraz instrukcjami i klauzulami RODO) do pobrania:

WNIOSEK o STYPENDIUM SZKOLNE

WNIOSEK o ZASIŁEK SZKOLNY

Przyjmowanie wniosków odbywa się w dwóch filiach Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Północ w godzinach od 8:30 do 15:30.

Filia nr I ul. Groszkowskiego 5, tel. 22 518 59 03 lub 22 518 59 00 - obejmuje rejon Starej Pragi oraz Pragi II;
Filia nr II ul. Brechta 15, tel.: 22 518 91 23, lub 22 518 91 20 - obejmuje rejon Szmulek, część Starej Pragi.

Katalog wydatków możliwych do finansowania w ramach stypendiów i zasiłków szkolnych:

1. Zakup podręczników, które nie są udostępnianie nieodpłatnie przez szkołę, lektur, encyklopedii, innych    książek pomocnych w realizacji procesu dydaktycznego;

2. Zakup komputerów stacjonarnych, laptopów lub tabletów;

3. Zakup biletów miesięcznych lub kwartalnych uprawniających do korzystania z komunikacji miejskiej;

4. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą.

Termin składania wniosków – do 15 września 2020 roku.

 

Prosimy o zachowanie wymaganego dystansu w kontakcie z pracownikami jak również zakrywanie nosa, ust oraz dezynfekcję rok przy wejściu do ośrodka.

Plakat "Warszawa wspiera uczniów"