Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi

logo

Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie

 

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Priorytet: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa
Działanie: 4.1 Innowacje społeczne
Okres realizacji projektu: 1 grudzień 2017– 30 listopad 2020
Jednostka realizująca projekt: Miasto Stołeczne Warszawa/Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

 

Adresatami projektu są:

 1. Osoby dorosłe, mieszkańcy dzielnic: Wola, Praga Północ, Targówek:

- z zaburzeniami psychicznymi

- z niepełnosprawnością intelektualną

- ze współwystępującymi zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną

(z diagnozą wg. ICD-10 obejmującą grupy klasyfikacji od F00 do F99)

W szczególności osoby znajdujące się poza systemem wsparcia środowiskowego (m.in.: niekorzystające z oferty ośrodków wsparcia, samotne, bezrobotne).

Zaplanowane w modelu rozwiązania zmierzają do wzmocnienia osób z zaburzeniami psychicznymi (OzZP) w optymalnym funkcjonowaniu w społecznościach lokalnych poprzez wspieranie procesu zdrowienia. Projekt opiera się na idei „case management” („indywidualna koordynacja opieki”), która zakłada zintegrowanie działań medycznych, psychologicznych oraz społecznych, dostosowanych do potrzeb beneficjenta.

Za długoterminową opiekę, przygotowanie Indywidualnego Planu Zdrowienia i Wsparcia oraz pomoc w jego realizacji jest odpowiedzialna para doradców: Doradca ds. Zdrowienia i Wsparcia oraz Doradca - Ekspert przez Doświadczenie, którzy są indywidualnymi koordynatorami procesu wsparcia.

Oferowane formy pomocy:

 • Kompleksowa diagnoza potencjalnych możliwości i oczekiwań w sferze zdrowotnej, społecznej, rodzinnej, zawodowej, spędzania czasu wolnego, samoobsługi i zaradności życiowej;
 • Opracowanie, wdrożenie i monitorowanie realizacji Indywidualnego Planu Zdrowienia i Wsparcia (wspólne ustalenie celów do zrealizowania, opracowanie metod i form wsparcia, informowanie o dostępnej w środowisku ofercie wsparcia i leczenia, współpraca ze środowiskiem klienta, współpraca z innymi specjalistami i placówkami leczenia i wsparcia, motywowanie i aktywizacja klienta, kryzysowe interweniowanie w przypadku zaistniałych trudności, zapewnienie bieżącego wsparcia i konsultacji);
 • Możliwość skorzystania z konsultacji ze specjalistami (pracownik socjalny, prawnik, psycholog, seksuolog);
 • Dostęp do mieszkania wspomaganego – docelowego na trenie dzielnicy Praga Północ;
 • Wsparcie w podejmowaniu zatrudnienia (usługi doradcy zawodowego i trenera pracy);
 • Możliwość wzięcia udziału w grupie samopomocowej i/lub warsztatach zdrowienia, podnoszących m. in umiejętnościspołeczne beneficjentów projektu,
 • Włączenie w działania animacyjne w społeczności lokalnej (m.in. grupy weekendowe, aktywizacja społeczno-kulturalna)
 • Wsparcie dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi - grupa wsparcia.

Wdrożenie Zintegrowanego Modelu Leczenia i Wpierania Środowiskowego nie jest możliwe bez zaangażowania wielu podmiotów świadczących usługi na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi. W ramach realizacji projektu w każdej z trzech dzielnic objętych testowaniem zostanie powołany Dzielnicowy Zespół ds. Wspierania Osób z Zaburzeniami Psychicznymi oraz powstaną Punkty Informacyjno-Konsultacyjne (stacjonarne i mobilne), które będą miejscem pracy Doradców ds. Zdrowienia i Wsparcia. PIK będą stanowiły centra koordynacji działań na rzecz beneficjentów oraz informacji o możliwych formach wsparcia (zarówno w ramach projektu, jak też w istniejącym systemie opieki zdrowotnej i pomocy społecznej).

Projekt realizuje Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Miasta Stołecznego Warszawy w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Otwarte Drzwi i szpitalami: Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o., Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.

Bardzo liczymy na Państwa zaangażowanie i współpracę w realizacji tego projektu. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Doradcą ds. Zdrowienia i Wsparcia: telefoniczny (+48 577 903 009), mailowy (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ) lub osobiście, w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym, przy ul. Targowej 82 (w siedzibie Stowarzyszenia Otwarte Drzwi, na parterze) w poniedziałki i środy, w godzinach 10.00-18.00.

                                                                                                                            Z poważaniem,

Natalia Zawada, Koordynator Merytoryczny dla Dzielnicy Praga Północ

Emilia Kręciejewska, Doradca ds. Zdrowienia i Wsparcia

logo stopka

 

Postępowanie Nr: 1/ZP/EFS/2013

Nazwa przetargu: Usługi przeprowadzenia indywidualnych szkoleń zawodowych dla uczestników projektu w ramach realizacji Projektu Z rodziną mogę więcej realizowanego w ramach PO KL 2007-2013, podziałanie 7.1.1.: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w podziale na 18 części.


 

 

Projekt "Z rodziną mogę więcej"

PROJEKT „Z RODZINĄ MOGĘ WIĘCEJ”

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy w kwietniu 2012 roku rozpoczął po raz piąty realizację projektu systemowego „Z rodziną mogę więcej”.
Projekt realizowany jest w ramach Poddziałania 7.1.1., Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”.

Celem głównym projektu jest aktywizacja i zapobieganie wykluczeniu społecznemu klientów OPS Dzielnicy Praga Północ z rodzin wieloproblemowych, w okresie od 01.04.2012 do 31.10.2014 r., w związku z czym zaplanowano podpisanie 124. kontraktów socjalnych (80 nowych uczestników i 44 osoby powracające do projektu).

Cele szczegółowe projektu, to:

- podniesienie poziomu kwalifikacji zawodowych dostosowanych do lokalnego rynku pracy u 45 (32 K) uczestników projektu,

- podwyższenie poziomu wiedzy i umiejętności wychowawczych w 50. rodzinach z problemami wychowawczymi,

- uzupełnienie wykształcenia w formie edukacji szkolnej u 2. uczestników projektu z względnieniem ich indywidualnych potrzeb,

- zapobieganie dysfunkcjom 45. osób (34 K) w tym w otoczeniu rodziny, w sprawowaniu opieki rodzicielskiej i funkcjonowaniu rodziny oraz podniesienie ich poziomu materialnego,

- podwyższenie poziomu aktywności zawodowej, umiejętności psychospołecznych i umiejętności poszukiwania pracy u 75. (55 K) uczestników.

Do uczestników projektu kierowane są konkretne działania w ramach aktywnej integracji. Kontrakty socjalne realizowane są z zastosowaniem 4 instrumentów aktywnej integracji. Projekt zakłada zastosowanie co najmniej trzech różnych instrumentów wsparcia w odniesieniu
do każdego z uczestników projektu.

1. Działania w ramach aktywizacji zawodowej:

 • indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym,
 • indywidualne spotkania z trenerem pracy.

2. Aktywizacja zdrowotna:

 • indywidualna terapia psychologiczna,
 • grupa wsparcia,
 • porady psychologiczne.

3. Aktywizacja społeczna:

 • warsztat umiejętności psychospołecznych,
 • warsztat wychowawczy,
 • współpraca z asystentem rodziny,
 • wyjazd integracyjny (w 2012 i w 2014 r.)

4. Aktywizacja edukacyjna:

 • warsztat aktywizacji zawodowej,
 • uzupełnienie wykształcenia w formie edukacji szkolnej,
 • szkolenia zawodowe.

Zajęcia, podczas których zapewniony jest poczęstunek oraz opieka nad dziećmi, prowadzone są metodami aktywnymi (dyskusje, burze mózgów, odgrywanie scenek, ćwiczenia indywidualne i grupowe). Trenerzy w zależności od tematyki zajęć opracowują dla uczestników autorskie materiały szkoleniowe.

W ramach pracy animatora w Klubie Samopomocy Rodzinie organizowane są także dodatkowe zajęcia dla uczestników projektu oraz ich rodzin.

W 2012 r. odbyły się zajęcia z wizażu (18 os.), spotkania z dietetykiem (7 os.), dogoterapia dla dzieci (14 os.), kurs pierwszej pomocy (6 os.), samoobrona dla kobiet (7 os.), trening radzenia sobie ze złością i ze stresem (15 os.), impreza andrzejkowa (11 os.) oraz zabawa mikołajkowa (35 os.).

Uczestnicy projektu mogą także skorzystać ze szkoleń zawodowych.
W 2012 r. zrealizowano następujące szkolenia zawodowe:

- Archiwista (1 os.),

- Grooming (1 os.),

- Stylista paznokci (2 os.),

- Masaż I i II stopnia (2 os.),

- Nowoczesne techniki sprzedaży (1 os.),

- Fryzjer stylista (2 os.),

- Kurs kadrowo - płacowy od podstaw (1 os.), 

- Opiekun osoby starszej (4 os.),

- Kursy komputerowe różnego stopnia (2 os.),

- Grafika komputerowa (1 os.),

- Kasy fiskalne – obsługa (2 os.),

- Kasjer sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej (2 os.) ,

- Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych (1 os.),

- Samodzielny księgowy od podstaw – specjalista ds. rachunkowości (2 os.).

Rekrutacja do projektu jest zamknięta. Wstępna rekrutacja została dokonana w momencie pracy nad projektem przez pracowników socjalnych zatrudnionych w OPS. Z osobami zakwalifikowanymi do udziału w projekcie zostają podpisane kontrakty socjalne. Kontrakty socjalne zawierają zobowiązania obu stron, w tym możliwości udzielenia wsparcia finansowego, pracy socjalnej i zaplanowanych działań aktywnej integracji. Praca socjalna realizowana jest przez pracownika socjalnego, dodatkowo zatrudnionego w ramach realizacji projektu oraz dwóch etatowych pracowników socjalnych Ośrodka, wspomaganych pracą asystentów rodziny, którzy realizują swoje zadania bezpośrednio w środowisku uczestników projektu. Zaplanowano, że wsparciem asystentów rodziny w czasie trwania projektu objętych zostanie 25 uczestników wraz z ich rodzinami.

W czasie trwania projektu na bieżąco mierzone są zakładane rezultaty twarde i miękkie oraz produkty. W 2012 r. zostały osiągnięte następujące rezultaty: twarde – zawarte kontrakty 43(30K), z czego Projekt ukończyło 26 osób i w 2013 r. kontynuuje 12 (9K); indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym zrealizowało 29 osób, warsztat aktywizacji zawodowej 39 osób, kursy zawodowe i komputerowe łącznie ukończyło 21 uczestników.                                                                                                                                                                         

Udział uczestników projektu w warsztatach umiejętności wychowawczych, warsztatach psychospołecznych, w grupie wsparcia, terapii indywidualnej, terapii rodzinnej i zajęciach dodatkowych w ramach pracy Animatora w Klubie Samopomocy Rodzinie, przyczynił się do wzrostu: poziomu kompetencji wychowawczych u 27 osób; poziomu komunikacji i rozwiązywania problemów oraz pogłębienia więzi w rodzinie u 31 osób, motywacji i wiary we własne siły u 33 osób. Wskaźniki rezultatów są mierzone za pomocą ankiet, list obecności, liczby zawartych kontraktów socjalnych i uzyskanych certyfikatów, opinii, sprawozdań.

Sporządził: Anna Sikora, 11.03.2013 r.

 

Postępowanie Nr: 1/EFS/2012 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Nazwa Przetargu: „Nabór personelu do realizacji Projektu „Z rodziną mogę więcej” realizowanego w ramach PO KL 2007-2013, podziałanie 7.1.1.: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego” z podziałem na 5 części.


 

 

Podkategorie

 • Zamówienia Publiczne EFS

   


  POSTĘPOWANIA PRZETARGOWE EFS

  03-477 Warszawa, ul. K. Szymanowskiego 6/61, pokój Nr 10
  tel.: 22 511-24-15, fax.: 22 619-34-37