Za nami pełne aktywności warszawskie dni seniora.

 Dom Dziennego Pobytu wraz z Klubem „Złotego Wieku”, jak każdego roku, przygotowali dla seniorów bogaty wachlarz wydarzeń. Były wspólne wyjścia do muzeum, spacer po zapomnianych zakątkach Pragi, warsztaty z nordic walking. Na koniec był piknik przy fontannie na Pl. Hallera, a na nim prezentacja twórczości artystycznej seniorów z Klubu i z Domu Dziennego Pobytu.

Wszystkim wydarzeniom nadaliśmy swoje motto: „Nie ważne ile dni jest w życiu, ważne ile życia jest w każdym dniu”.

Zdrowia i aktywności wszystkim seniorom życzą aktywni podopieczni OPS Praga-Północ, a do życzeń dołączają się pracownicy placówki

 IMG 20210930 121602 M

10 października świętujemy Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

Czym właściwie jest zdrowie psychiczne? Jak możemy dbać o nie na co dzień?
W definicji zaproponowanej przez Światową Organizację Zdrowia czytamy „zdrowie psychiczne to stan dobrego samopoczucia pozwalający człowiekowi na realizację jego własnych możliwości, na radzenie sobie z normalnymi stresowymi wydarzeniami życiowymi, na efektywną działalność zawodową i na twórczy wkład w życie własnej społeczności" (WHO, 2001).
Dobrostan
Dobre samopoczucie, czyli dobrostan, jako wskaźnik zdrowia psychicznego oznacza zdolność przeżywania emocji, które są adekwatne do doświadczanych sytuacji: radość, gdy dzieje się coś pozytywnego, satysfakcja po osiągnięciu zamierzonego celu, rozpacz, gdy kogoś tracimy, smutek czy złość, kiedy coś nam się nie udaje, lęk przed nową, nieznaną sytuacją. Niepowodzenia i chwile negatywnych doświadczeń emocjonalnych przeplatają się z wydarzeniami pozytywnymi, radosnymi, dając ogólne poczucie równowagi i zadowolenia z życia.
Zasoby i umiejętności
Zasoby i umiejętności to osobisty potencjał, który jest istotnym wyznacznikiem zdrowia psychicznego, zwłaszcza optymizm, dzięki, któremu możemy myśleć pozytywnie o przyszłości. W osiągnięciu dobrego samopoczucia pomaga również przekonanie o własnym wpływie na przyszłe wydarzenia, poczucie sprawczości, uświadomienie sobie, że dysponujemy możliwościami kształtowania tego, co się wokół nas dzieje, oraz że to, co się dzieje ma swój sens. Ważnym zasobem jest też odporność psychiczna rezyliencja, która pomaga podnosić się po kolejnych kryzysach oraz umiejętność rozpoznawania, nazywania, komunikowania własnych emocji, potrzeb i oczekiwań.
Relacje
Wiemy, że człowiek jest istotą społeczną i dlatego poza indywidualnymi zasobami, dla utrzymania kondycji psychicznej, niezmiernie ważne jest nawiązywanie i utrzymywanie satysfakcjonujących relacji międzyludzkich. Ludzie są nam potrzebni do zaspakajania potrzeb na każdym etapie rozwoju: od rodziny, poprzez grupy rówieśnicze, środowisko zawodowe, społeczności lokalne, sąsiedzkie. Jednak aby nawiązywać, utrzymywać i pogłębiać relacje międzyludzkie niezbędne są takie umiejętności jak: godzenie sprzecznych interesów, zdrowej komunikacji, radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania konfliktów, współpracy, twórczej rywalizacji, ale też sięgania po pomoc i jej udzielania.
Jak widać zdrowie psychiczne to z jednej strony stan dobrego samopoczucia, a z drugiej osobiste właściwości i umiejętności, które możesz doskonalić w każdym momencie życia. Gdy rozpoczynasz studia
i opuszczasz dom rodzinny, wchodzisz w związek, stajesz się rodzicem, dziadkiem, współpracownikiem, szefem, podwładnym, przyjacielem, wspierasz swoich starzejących się rodziców, mierzysz się z chorobami i stratami, za każdym razem wchodzisz w nowe, nieznane role. Możesz wtedy doświadczyć niepowodzeń
i trudności. To zupełnie naturalne. Daj sobie prawo do popełniania błędów, są one nieodzowną częścią życia, ale pozwól sobie także na sięganie po pomoc- na przykład w formie poradnictwa psychologicznego
i interwencji kryzysowej lub psychoterapii.

Być może widzisz już, że zdrowie psychiczne nie jest dane raz na zawsze.
Oto co na co dzień możesz zrobić, aby je pielęgnować:
- obserwuj swoje emocje i myśli, dziel się nimi z innymi, pozwoli to zmniejszyć napięcie emocjonalne
- zadbaj o kontakt z naturą
- postaraj się być aktywnym fizycznie ( formę aktywności dostosuj do swoich potrzeb i możliwości)
- pielęgnuj te relacje, które Cię wzmacniają, pozwól sobie zakończyć te, które Cię osłabiają
- zaplanuj drobne przyjemności
- pozwól sobie na spontaniczną radość i zabawę
- przywołuj w myślach swój idealny dzień, spróbuj go,, poczuć'' wszystkimi zmysłami
- śmiało powiedz ,, nie'', odmawiaj bez potrzeby tłumaczenia się, gdy nie masz na coś ochoty
- sięgaj po pomoc psychologiczną, kiedy czujesz, że samemu ciężko Ci uporać się z trudną dla Ciebie sytuacją.

Aneta Krasicka-Narojczyk Starszy specjalista pracy z rodziną Warszawskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej

Jeśli potrzebujesz pomocy psychologicznej zapraszamy do kontaktu z:
Warszawskim Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej
- ul. 6 Sierpnia 1/5, 02-843 Warszawa (siedziba główna) 7 dni w tygodniu/24h, tel. 22 855 44 32, 514 202 619;
- Pl. Dąbrowskiego 7, 00-057 Warszawa (placówka filialna) pn – pt 8-20, tel. 22 837 55 59, 535 430 902.

Możesz także skorzystać z numerów pomocowych:
• Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych 116 123 – codziennie od 14.00 do 22.00
• Telefon Zaufania Młodych- 22 484 88 04 ( pon- sb. 11.00-21.00)
• Tumbo Pomaga pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie -800 111 23 ( pon-pt.12:00-18.00)
• Antydepresyjny telefon zaufania -22 484 88 01 (pon-pt.15.00-20.00)
• Dobre słowa telefon dla seniorów -123 337 088 ( pon-pt 10.00-12.00, 17.00-19.00)
• Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży -116 111 ( całodobowo)
• Dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka - 800 121 212 (całodobowo)

 

Program "Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2021

Od 30 lipca 2021 r. realizujemy Program „Opieka Wytchnieniowa" – edycja 2021, który finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy:
wartość dofinansowania – 530 400,00 zł
całkowita wartość zadania – 530 400,00 zł
Celem Programu jest:
• wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi;
• czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację;
• wzmocnienie osobistego potencjału oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki poprzez wsparcie psychologiczne lub terapeutyczne.
Usługi realizowane są w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością
Do kogo Program jest skierowany?
Program skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
• dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
• osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź równoważnym.
Co musisz zrobić, aby przystąpić do Programu.
1. Zapoznaj się z zasadami realizacji Programu „Opieka Wytchnieniowa" edycja 2021
2. Zapoznaj się z regulaminem Programu „Opieka Wytchnieniowa" edycja 2021.
3. Skontaktuj się z Realizatorem w celu ustalenia szczegółów przystąpienia do Programu:
Medis24
Tel. 533-353-283, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 -16:00
4. Wypełnij dokumenty przystąpienia do Programu, które znajdziesz poniżej.
5. Dołącz kopię orzeczenia o znacznym niepełnosprawności bądź orzeczenie o niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub orzeczenie równoważne do wymienionych) a w przypadku osób ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie przedstaw oryginał postanowienia o ustanowieniu opieki, jak również wskazanie aktualnego sądu prowadzącego nadzór.
6. Załączniki do pobrania - poniżej

Załączniki

 

Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021

 

M.st. Warszawa pozyskało środki z Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – 2021

Cel Programu - Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób z niepełnosprawnością.

Do kogo Program jest skierowany?
Program skierowany jest do: - pełnoletnich mieszkańców Warszawy – osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (zgodnie
z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub orzeczenie równoważne do wymienionych), które wymagają usługi asystenta wspierającego uczestnika Programu w wykonywaniu codziennych aktywnościach oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym oraz do; - dzieci – mieszkańców m.st. Warszawy do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności wydawanym na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573), które wymagają konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

W czasie korzystania z usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876,)a także usługi, o których mowa w Programach Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” oraz „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”.

Na czym polegać będzie wsparcie - Zakres usług może polegać w szczególności na pomocy asystenta w:

  • wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
  • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
  • załatwieniu spraw urzędowych;
  • nawiązaniu kontaktu / współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
  • korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.);
  • wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej (Usługa asystenta na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi).

Co trzeba zrobić, aby przystąpić do Programu - Szczegóły dotyczące sposobu rekrutacji w tym zasady korzystania z usługi oraz formularz zgłoszeniowy wraz z regulaminem udostępnimy po wyborze realizatora.

Odpłatność za usługi asystenta osobistego - Pomoc w formie usługi asystenta osobistego w 2021 r. przyznawana jest bezpłatnie.

Czas świadczenia usług - II półrocze 2021 roku

Podmiot realizujący zadanie - Jesteśmy w trakcie procedury wyłonienia Realizatora

Źródło finansowania - Zadanie realizowane jest ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego przyznanych w ramach Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – 2021.

Zasady programu

Karta zgłoszenia