Bal Sylwestrowy 60+ 2017 w Muzeum Warszawskiej Pragi

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy był organizatorem Balu Sylwestrowego 60+, współorganizatorem zaś Muzeum Warszawskiej Pragi Oddział Muzeum Warszawy, który na tę imprezę udostępnił swoje pomieszczenia.

Impreza odbyła się w 29 grudnia 2016 r. w godz. 16-20. Była ona kierowana, przede wszystkim, do seniorów, którzy uczestniczyli w ciągu roku z programów realizowanych przez OPS i jego jednostki (Dom Dziennego Pobytu i Klub Złotego Wieku), oraz lokalnych podmiotów działających w obszarze pomocy osobom starszym, którzy uczestniczyli i wspierali w/w działania.

W imprezie wzięło udział ponad 140 osób. Oprawę muzyczną przygotował zespół Chudy Band. Podczas Balu zorganizowano konkurs taneczny z udziałem kilkunastu par. Spośród uczestników konkursu Jury, z przewodniczącym Panem Wojciechem Gajewskim - Dyrektorem OPS, wybrało zwycięzców - królową i króla Balu.

Dla uczestników Sylwestrowej Zabawy został przygotowany poczęstunek. Symbolicznie o godz. 19.00 (umowna północ) – przywitano Nowy, 2017 Rok.

Bal Sylwestrowy przygotowali pracownicy jednostek organizacyjnych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy (Domu Dziennego Pobytu przy ul. Brzeskiej 4 oraz Klubu „Złoty Wiek” przy ul. Jagiellońskiej 56 lok. 1 B) wspierani przez pracowników socjalnych.

bal1  M     bal2  M

 

Dzień dobry, Pani Magdo,

Serdecznie dziękuję za przesłane zdjęcia. Będą dla nas miłą pamiątką.

Zabawa była rzeczywiście bardzo fajna (mimo małych niedogodności, związanych z miejscami do odpoczynku dla nas seniorów, ale po pierwszej konsternacji okazało się, że da się znieść i dopasować).

Przy okazji, proszę bardzo serdecznie podziękować w moim (i mojego koleżeństwa) imieniu dyrekcji DDP OPS Praga Północ - rozumiem, że w osobach: pana Wojciecha Gajewskiego i pani Barbary Leoniak. Jako, że z uwagi na  "zamieszanie" z konkursem tańca, straciłam rezon.

NB. Mogłabym się "pochwalić", że jestem rodowitą prażanką i połowę życia spędziłam w domu rodzinnym przy ul. Brzeskiej 21, tak, że te klimaty i rejony są mi szczególnie bliskie. Jeszcze raz dziękuję za serdeczną atmosferę, no i wybór nas w konkursie tańca. Była to dla nas wielka satysfakcja i szczególne wyróżnienie.

Pozdrawiamy bardzo serdecznie, życząc wielu sukcesów i samych pomyślnych dni w 2017 r.

No i ... do miłego.

Barbara Orzechowska

Ogólnopolskie Centrum Medyczne dla Praskich Seniorów

 Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy składa serdeczne podziękowania dla Zarządu i pracowników Ogólnopolskiego Centrum Medycznego w Warszawie, ul. Brzeska 2, za przekazanie 53 paczek świątecznych dla seniorów samotnych i osamotnionych. Paczki, dostarczyli adresatom pracownicy socjalni.

Uroczyste spotkanie i przekazanie paczek, z udziałem; Pana Prezesa Zarządu, pracowników Ogólnopolskiego Centrum Medycznego oraz Gościa Specjalnego – Pani Izabeli Trojanowskiej i seniorów - adresatów tej pięknej inicjatywy, odbyło się dnia 08.12.2016 r. w Domu Dziennego Pobytu OPS, przy ul. Brzeskiej 4.

paczki1  M     paczki2  M

 

Zmiana ustawy o Karcie Polaka od 1 stycznia 2017 roku

Szanowni Państwo

W związku z wejściem w życie od dnia 1 styczna 2017r. przepisów ustawy z dnia 15 listopada 2016r. o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach,  w załączeniu przekazujemy informację dla posiadaczy Karty Polaka, którzy zamierzają osiedlić się w Rzeczypospolitej Polskiej i planują złożyć wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego.

 

Informacja dla posiadaczy Karty Polaka, zamierzających osiedlić się w Rzeczypospolitej Polskiej i zamierzających złożyć wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego.

 

Z dniem 1 stycznia 2017r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 15 listopada 2016r. o zmianie ustawy o Karcie Polaka (Dz. U. z 2016 r. poz. 2066) oraz ustawy o cudzoziemcach, która wprowadza zmiany do sposobu przyznawania i realizacji świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka, zamierzających osiedlić się w Rzeczypospolitej Polskiej.

W związku z tym, że na dzień sporządzania pisma proces legislacyjny nad przepisami wykonawczymi nie został zakończony, kompletna informacja dotycząca przyznawania świadczeń pieniężnych, wraz z wykazem wymaganych dokumentów oraz wzorem wniosku
o przyznanie świadczenia pieniężnego, zostanie zamieszczona po publikacji przepisów wykonawczych.

Zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 2016r. o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach, wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego składa się do wojewody, do którego został złożony wniosek na pobyt stały na podstawie art. 195 ust. 1 pkt 9 ustawy o cudzoziemcach, w terminie do 3 miesięcy od daty złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały. Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego złożony po upływie tego terminu pozostawia się bez rozpoznania. Wzór formularza wniosku o przyznanie świadczeń pieniężnych oraz sposób przyznawania pomocy określi w drodze rozporządzenia Minister właściwy do spraw wewnętrznych. Świadczenie pieniężne może być przyznane na wniosek Cudzoziemca  na okres do 9 miesięcy.

Świadczenie przyznawane będzie w drodze decyzji wojewody i wypłacane będzie przez starostę wskazanego przez wojewodę w okresach miesięcznych.

Ważne: Świadczenie będzie przysługiwało Cudzoziemcowi, który posiada Kartę Polaka i złoży wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały po dniu 1 stycznia 2017 r.

https://www.mazowieckie.pl/pl/aktualnosci/aktualnosci/33408,Zmiana-ustawy-o-Karcie-Polaka-nowe-kompetencje-wojewody.html