Ogłoszenie o naborze kandydata na kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej

 

OGŁOSZENIE O POSZUKIWANIU KANDYDATA
na kuratora dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej

 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy poszukuje kandydata na kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej.

Kuratorem może zostać osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystająca w pełni z praw publicznych. Kandydat powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią, dobrym stanem zdrowia pozwalającym na pełnienie funkcji określonej w ogłoszeniu oraz nie może być karany za przestępstwo popełnione umyślnie.

Ustanowienie kuratora następuje postanowieniem sądu.

Do obowiązków kuratora w szczególności należy opieka nad mieniem i sprawami życiowymi osoby ubezwłasnowolnionej.

Osoby zainteresowane swoje kandydatury mogą zgłaszać osobiście lub za pośrednictwem poczty do Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy ul. Karola Szymanowskiego 6 lok.61, 03-477 Warszawa.

 

 

Czytaj więcej: Ogłoszenie o naborze kandydata na kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej

Opiekun prawny

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy ogłasza stały nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych

 Zobacz treść ogłoszenia

Pomoc finansowa dla rodzin wielodzietnych na pokrycie bieżących kosztów utrzymania

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy o zarządzeniu nr 397/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie wytycznych dotyczących sposobu postępowania o przyznanie zasiłku celowego z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego wobec rodzin wielodzietnych.

Tekst ww. zarządzenia dostępny jest na stronie BIP:

https://bip.warszawa.pl/menu_przedmiotowe/zarzadzenia_uchwaly/Zarzadzenia/Prezydent_m__st__Warszawy/default.htm?TypAktu=1&Organ=2&Rok=2021&Miesiac=3

 

UZASADNIENIE

projektu zarządzenia Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawyw sprawie wytycznych dotyczących sposobu postępowania o przyznanie zasiłku celowego z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego wobec rodzin wielodzietnych

  1. Podstawowe informacje o zarządzeniu
  1. Projekt zarządzenia dotyczy obszarów: Pomoc społeczna.
  2. Cel wprowadzenia zarządzenia: Ujednolicenie zasad przyznawania zasiłku celowego                                    z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego dla rodzin wielodzietnych, w związku z wejściem w życie uchwały Rady m.st. Warszawy nr XXXVIII/1202/2020 z dnia 15 października 2020 r.
  3. Zakres przedmiotowy zarządzenia –­ najważniejsze postanowienia: Ustalenie wytycznych dla ośrodków pomocy społecznej m.st. Warszawy do postępowania w sprawie ustalenia uprawnień do zasiłku celowego z przeznaczeniem na pokrycie  bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego dla rodzin wielodzietnych
  1. Komórka odpowiedzialna za realizację: Ośrodki pomocy społecznej m.st. Warszawy

II. Dodatkowe informacje

  1. Przedstawienie dotychczasowego stanu w zakresie objętym zarządzeniem:

1) faktycznego;

W sytuacji rosnących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego i zagrożenia z tego powodu zubożeniem mieszkańców, brak wsparcia może powodować, że rodziny o niskich dochodach nie będą systematycznie lub wcale regulować opłat związanych z utrzymaniem lokalu mieszkalnego. Wsparcia wymagają przede wszystkim rodziny wielodzietne,  które od 1 kwietnia 2021 r. będą ponosiły zwiększone koszty odbioru odpadów komunalnych w związku ze zmianą sposobu naliczania opłat.

2) prawnego

Pomoc w formie zasiłku celowego z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego wobec rodzin wielodzietnych udzielana będzie mieszkańcom Warszawy w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) oraz uchwałą Rady m.st. Warszawy nr XXXVIII/1202/2020 z dnia 15 października 2020 r. w sprawie podwyższenia kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie wielodzietnej uprawniającego do zasiłku celowego z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 poz. 10649).

 

 

Spotkania międzypokoleniowe

Pod koniec stycznia w Klubie „Złotego Wieku” miały miejsce dwa spotkania międzypokoleniowe. Pierwsze z nich połączone zostało ze świętem Dnia Babci i Dziadka. Najmłodsze dzieci z Przedszkola Nr 173 zaprezentowały utwory muzyczne i wiersze przygotowane specjalnie na tę okazję oraz wręczyły seniorom samodzielnie przygotowane kwiaty. Następnie seniorzy wraz z maluchami w radosnej atmosferze wspólnie ozdabiali pierniki, tworząc na nich najróżniejsze wzory.

Kolejną grupą, którą gościliśmy w Klubie, były dzieci i młodzież z Czeczeni. Seniorzy specjalnie na tę okazję przygotowali i zaprezentowali kilka legend o Warszawie, aby w ten sposób zapoznać naszych gości z miastem, w którym obecnie przebywają. Nie zabrakło Legendy o Warsie i Sawie oraz Złotej Kaczce. Spotkaniu towarzyszyły także konkursy, wspólne rysowanie, śpiew i taniec. W ostatniej części spotkania seniorzy zostali zaproszeni do zagrania w filmie o Bazyliszku, na co chętnie przystali. Efekt występu seniorów przed kamerą już niebawem będzie można zobaczyć w Klubie po zmonotowaniu całości filmu.