Św. Mikołaj dla Seniora 2021

 

Seniorzy z Domu Dziennego Pobytu i Klubu Złotego Wieku, w tym roku po raz drugi mogli napisać listy do Świętego Mikołaja, w ramach inicjatywy „Święty Mikołaj dla Seniora”.
Seniorzy przygotowali listy ze swoimi potrzebami i marzeniami, które przez stronę internetową trafiły do Świętych Mikołajów, czyli ludzi z całej Polski, którzy chcieli spełnić świąteczne marzenia osób starszych. W dniu 10 grudnia w Domu Dziennego Pobytu miał miejsce finał akcji, podczas której prezenty otrzymało 31 seniorów. Wszyscy Mikołajowie zdążyli dostarczyć prezenty na czas. Seniorzy byli bardzo zadowoleni z otrzymanych prezentów, część reagowała wzruszeniem, innym uśmiech nie schodził z twarzy.

W imieniu obdarowanych Seniorów serdecznie dziękujemy wszystkim Świętym Mikołajom, którzy zechcieli przygotować prezenty i życzymy im radosnych Świąt Bożego Narodzenia.

1  M

 

Ogłoszenie o naborze kandydata na kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej

 

OGŁOSZENIE O POSZUKIWANIU KANDYDATA
na kuratora dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej

 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy poszukuje kandydata na kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej.

Kuratorem może zostać osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystająca w pełni z praw publicznych. Kandydat powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią, dobrym stanem zdrowia pozwalającym na pełnienie funkcji określonej w ogłoszeniu oraz nie może być karany za przestępstwo popełnione umyślnie.

Ustanowienie kuratora następuje postanowieniem sądu.

Do obowiązków kuratora w szczególności należy opieka nad mieniem i sprawami życiowymi osoby ubezwłasnowolnionej.

Osoby zainteresowane swoje kandydatury mogą zgłaszać osobiście lub za pośrednictwem poczty do Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy ul. Karola Szymanowskiego 6 lok.61, 03-477 Warszawa.

 

 

Czytaj więcej: Ogłoszenie o naborze kandydata na kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej

Opiekun prawny

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy ogłasza stały nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych

 Zobacz treść ogłoszenia

Pomoc finansowa dla rodzin wielodzietnych na pokrycie bieżących kosztów utrzymania

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy o zarządzeniu nr 397/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie wytycznych dotyczących sposobu postępowania o przyznanie zasiłku celowego z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego wobec rodzin wielodzietnych.

Tekst ww. zarządzenia dostępny jest na stronie BIP:

https://bip.warszawa.pl/menu_przedmiotowe/zarzadzenia_uchwaly/Zarzadzenia/Prezydent_m__st__Warszawy/default.htm?TypAktu=1&Organ=2&Rok=2021&Miesiac=3

 

UZASADNIENIE

projektu zarządzenia Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawyw sprawie wytycznych dotyczących sposobu postępowania o przyznanie zasiłku celowego z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego wobec rodzin wielodzietnych

  1. Podstawowe informacje o zarządzeniu
  1. Projekt zarządzenia dotyczy obszarów: Pomoc społeczna.
  2. Cel wprowadzenia zarządzenia: Ujednolicenie zasad przyznawania zasiłku celowego                                    z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego dla rodzin wielodzietnych, w związku z wejściem w życie uchwały Rady m.st. Warszawy nr XXXVIII/1202/2020 z dnia 15 października 2020 r.
  3. Zakres przedmiotowy zarządzenia –­ najważniejsze postanowienia: Ustalenie wytycznych dla ośrodków pomocy społecznej m.st. Warszawy do postępowania w sprawie ustalenia uprawnień do zasiłku celowego z przeznaczeniem na pokrycie  bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego dla rodzin wielodzietnych
  1. Komórka odpowiedzialna za realizację: Ośrodki pomocy społecznej m.st. Warszawy

II. Dodatkowe informacje

  1. Przedstawienie dotychczasowego stanu w zakresie objętym zarządzeniem:

1) faktycznego;

W sytuacji rosnących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego i zagrożenia z tego powodu zubożeniem mieszkańców, brak wsparcia może powodować, że rodziny o niskich dochodach nie będą systematycznie lub wcale regulować opłat związanych z utrzymaniem lokalu mieszkalnego. Wsparcia wymagają przede wszystkim rodziny wielodzietne,  które od 1 kwietnia 2021 r. będą ponosiły zwiększone koszty odbioru odpadów komunalnych w związku ze zmianą sposobu naliczania opłat.

2) prawnego

Pomoc w formie zasiłku celowego z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego wobec rodzin wielodzietnych udzielana będzie mieszkańcom Warszawy w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) oraz uchwałą Rady m.st. Warszawy nr XXXVIII/1202/2020 z dnia 15 października 2020 r. w sprawie podwyższenia kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie wielodzietnej uprawniającego do zasiłku celowego z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 poz. 10649).