Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Praga-Północ ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa nieobecnego pracownika

 Główne obowiązki:

 1. praca socjalna;
 2. dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;
 3. udzielania informacji, wskazówek i pomoc w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudniej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa  w realizacji tych zadań;
 4. pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;
 5. udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
 6. pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;
 7. współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenia skutków ubóstwa;
 8. inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługo służące poprawie sytuacji takich osób
  i rodzin;
 9. współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.

 Wymagania konieczne:

 1. Obywatelstwo polskie.

 2. Wykształcenie zgodne z art.116 ust.1 i ust.1a Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013r. poz.182 z zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2008r. w sprawie specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego realizowanej w szkołach wyższych (Dz.U. z 2008r. Nr 27, poz.158). Kandydat posiada:

 1. dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lub

 2. dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku praca socjalna lub

 3. dyplom ukończenia do dnia 31 grudnia 2013 r. studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.

 1. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 1. Niekaralność prawomocnym wyrokiem za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe.
 1. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

Wymagania pożądane:

 1. dobra znajomość obsługi programów komputerowych w zakresie pomocy społecznej, pakietu MS Office (Word, Excel), Internet, poczta elektroniczna;
 2. znajomość regulacji prawnych z zakresu: Ustawy o pomocy społecznej, i innych przepisów dotyczących pomocy społecznej, znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego, znajomość zagadnień samorządu terytorialnego;
 3. odpowiedzialność, dokładność i staranność w wykonywaniu obowiązków, rzetelność, sumienność, zaangażowanie, komunikatywność, umiejętność rozwiązywania problemów, odporność na stres, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w zespole;

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie swoich ofert na adres:
 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy, ul. K. Szymanowskiego 6/61, 03-477 Warszawa, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Warszawa, dnia 6 września 2017 roku

 

Spotkanie z kulturą gruzińską

W dniu 9 czerwca seniorzy z Klubu Złotego Wieku uczestniczyli w spotkaniu, podczas którego zaprezentowane zostały kultura i tradycja Gruzji, przedmioty pochodzące z tego regionu, zdjęcia i filmy, przekazane zostały także informacje o jednym z najstarszych alfabetów. Spotkanie poprowadziła Pani Lili Zawadzka z Fundacji „MultiOcalenie”, która od lat pomaga przebywającym na terenie Polski cudzoziemcom oraz osobom polskiego pochodzenia, którzy zdecydowali się wrócić na swoja praojczyznę z terenów byłego ZSRR. Fundacja zapoznaje mieszkańców Warszawy z kulturą i tradycją naszych sąsiadów.

Za to ciekawe i pouczające spotkanie serdecznie dziękujemy!

PROJEKT SOCJALNY pt.: WSPARCIE PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH W PRACY SOCJALNEJ Z RODZINAMI Z PROBLEMEM PRZEMOCY

Celem głównym projektu jest zwiększenie wiedzy i umiejętności pracowników socjalnych w pracy z rodzinami z problemem przemocy

Poprzez:

- wsparcie pracowników socjalnych w trudnościach w pracy socjalnej z rodzinami z problemem przemocy

- zwiększenie wiedzy na temat instytucji pomocowych, rozwiązań w tym zakresie (dobrych praktyk)

- zwiększenie wiedzy i umiejętności pracowników - modelowa analiza przypadków

- poprawa funkcjonowania instytucji w aspekcie pracy z rodzinami z problemem przemocy (próba wypracowania standardu)

Zaplanowane działania:

1. wizyta studyjna pracowników socjalnych OPS w ośrodku wsparcia Dom Samotnej Matki i Dziecka

2. grupa wsparciowo - rozwojowa dla pracowników socjalnych Filii nr 1

3. zespół ds. standardów pracy socjalnej z rodzinami z problemem przemocy

4. pogłębiona modelowa analiza kilku przypadków pracy socjalnej z rodzinami z problemem przemocy

27.04.2017 odbyła się wizyta studyjna w Domu Samotnej Matki i Dziecka dla chętnych pracowników socjalnych z obu filii naszego OPS.

Niestety aura nie sprzyjała piknikowaniu w ogrodzie, ale świetlica okazała się bardzo przytulnym miejscem w sytuacji, gdy tak ciepło zostaliśmy ugoszczeni przez gospodarzy – szefową Panią Ewę Hochmut i Mieszkanki.

W czasie wizyty przypomnieliśmy sobie jak działa Dom, jakie są zasady rekrutacji. Dowiedzieliśmy się o sukcesach i trudnościach. Poznaliśmy blaski i cienie pracy z Mieszkankami oraz samą organizację życia w Domu.

Ważnym aspektem życia domu jest wzorcowa praca z lojalnymi sponsorami, co w dzisiejszych czasach niewielu organizacjom się udaje.

Jesteśmy pod wrażeniem tego jak Gospodarze dzięki współpracy ze sponsorami i organizacjami wspierającymi czynią to miejsce przyjaznym, dającym poczucie bezpieczeństwa i stabilności.

W imieniu pracowników socjalnych i zespołu projektowego bardzo dziękujemy za ugoszczenie nas!

Zajęcia z pierwszej pomocy w Klubie "Złotego Wieku"

15 marca w Klubie Złotego Wieku odbyło się spotkanie z przedstawicielem Straży Pożarnej oraz pracownikami Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu
m.st. Warszawy. W pierwszej części spotkania seniorzy dowiedzieli się jakie są zagrożenia związane z tlenkiem węgla (CO), jak mogą uchronić się przed zatruciem czadem i gdzie szukać pomocy jeżeli już dojdzie do takiej sytuacji. W drugiej części spotkania seniorzy poznali zasady udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, przećwiczyli umiejętność układania poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej, a także mogli zobaczyć jak działa defibrylator AED. Zajęcia bardzo zainteresowały seniorów i chętnie wzięli w nich czynny udział.