Ogłoszenie o zamówieniu na usługi (OPS/EFS/ZO/2/2020)

http://europa.um.warszawa.pl/sites/europa.um.warszawa.pl/files/logotypy_unijne_wydruk_kolorowy1_5.jpg?1569581381

Usługi w formie indywidualnych zajęć terapeutyczno-wspierających dla dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat, będących uczestnikami projektu pn.: współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, IX Oś priorytetowa- Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem. Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej; Poddziałanie 9.2.1- Zwiększanie dostępności usług społecznych, realizowanego w ramach umowy o dofinansowanie nr RPMA.09.02.01-14-c067/19-00 przez miasto stołeczne Warszawa w partnerstwie z Fundacją Atalaya oraz we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy oraz Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie.

Nazwa zadania: Usługi wsparcia rodziny w projekcie „Sami-dzielni" indywidualne zajęcia terapeutyczno – wspierające,

Znak sprawy: OPS/EFS/ZO/2/2020