Interpretacje wybranych przepisów: Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki na studiach

Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki na studiach

(Wyjaśnienia dotyczące ustalania okresu, na jaki następuje przyznanie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki.)


Zgodnie z  art. 170 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, osoba przyjęta na studia nabywa prawa i obowiązki studenta z chwilą immatrykulacji i złożenia uroczystego ślubowania. Nie zaś z chwilą  zdania egzaminu na studia. Osoba nowo przyjęta na studia nie nabywa więc jeszcze praw i obowiązków studenta w miesiącu wrześniu, chyba że na danej uczelni od tego miesiąca rozpoczyna się rok akademicki. Przepis analogicznej treści zawierała wcześniej obowiązująca ustawa z dnia 12 września 1990 r.  o szkolnictwie wyższym.
 
Ponadto, zgodnie z § 2 ust.5 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie ( Dz. U z 2005 r. Nr 6, poz. 45), pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki udzielana jest na czas trwania roku szkolnego i akademickiego.
 
Rok szkolny, zgodnie z art. 63 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, trwa od  1 września do 31 sierpnia.
Rok akademicki ustalają regulaminy uczelni zgodnie z art.160 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym  albo zgodnie z § 2 rozporządzenia MEN w sprawie zasad jakim powinny odpowiadać postanowienia regulaminu studiów uczelni państwowych  (..), w związku z art.  275 ust.3  ustawy - Prawo  o szkolnictwie wyższym. Najczęściej jest to okres od 1 października do 30 września.Oznacza to, że dla ustalania okresu, na jaki przyznawana jest pomoc na kontynuowanie nauki, prawnie bez znaczenia jest spór o chwilę nabycia praw i obowiązków studenta.

Nie znajduje oparcia w przepisach prawa taka interpretacja, wg której pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla osoby, która zdała egzamin na studia lecz jeszcze nie została przyjęta w poczet studentów, należy wypłacać  również za miesiąc wrzesień.