Interpretacje wybranych przepisów: Wyjaśnienia dotyczące wysokości dochodu z działalności gospodarczej do celów ustalania uprawnień do świadczeń z pomocy społecznej

Wyjaśnienia dotyczące wysokości dochodu z działalności gospodarczej do celów ustalania uprawnień do świadczeń z pomocy społecznej


1. W wyroku z dnia 3 października 2006 r. (sygn. akt. K 30/05) Trybunał  Konstytucyjny  orzekł o niezgodności z Konstytucją art. 8 ust. 5 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej w zakresie, w jakim przepis ten uniemożliwia uznanie za dochód - w odniesieniu do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - kwoty niższej od najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, a jeżeli z tytułu prowadzenia tej działalności nie istnieje obowiązek ubezpieczenia społecznego - kwoty niższej od najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.
 
Do czasu zmiany przepisów wysokość dochodu uzyskiwanego z działalności gospodarczej opodatkowanej w formie podatku zryczałtowanego ustala się
na podstawie zaświadczenia urzędu skarbowego o formie opodatkowania (zgodnie z art. 8 ust. 8) oraz oświadczenia podatnika o wysokości dochodu.
 
2. W związku z likwidacją obowiązku składania comiesięcznych deklaracji przez osoby prowadzące działalność gospodarczą na tzw. zasadach ogólnych, wprowadzoną ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588), która weszła w życie dnia 1 stycznia 2007 r., dotychczasowy sposób dokumentowania dochodu tych osób określony w art. 8 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej stał się niemożliwy do realizacji.
 
Jednocześnie art. 19 wskazanej ustawy zmieniającej stanowi, że ilekroć w innych ustawach jest mowa o dochodzie określanym na podstawie deklaracji miesięcznej, rozumie się przez to dochód wykazany w zeznaniu podatkowym złożonym za rok poprzedzający rok podatkowy.
 
W tej sytuacji, w związku z niewprowadzeniem odmiennych regulacji w ustawie o pomocy społecznej, zasadne wydaje się przyjęcie reguły określonej w cytowanym art. 19, z tą jednak różnicą, że do celów pomocy społecznej dochód wynikający z art. 19 będzie dzielony przez 12 lub przez tę liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność w roku poprzednim.  Taka interpretacja będzie również uprawniona w świetle art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. b, który określa sposób liczenia dochodu w sytuacji, gdy podatnik nie złożył deklaracji.