Placówki prowadzone przez OPS

Część swoich zadań Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje poprzez własne placówki, czyli Ośrodki Wsparcia:

 • Dom Samotnej Matki i Dziecka tel. 22 619-32-65, w którym przebywają matki z dziećmi - ofiary przemocy w rodzinie.
 • Dom Dziennego Pobytu ul. Brzeska 4, tel. 22 619-55-09, który świadczy całodzienną opiekę wraz z posiłkiem, działalnością kulturalną i rehabilitacyjną dla osób starszych.
 • Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi także: Klub „Złotego Wieku” ul. Jagiellońska 56, tel. 22 818-64-02 czynny od poniedziałku do piątku w godz. 10°°- 18°°, oferuje różne formy zagospodarowania czasu wolnego dla seniorów. Prowadzi działalność kulturalną.

Dział Środowiskowy

Formy oferowanej pomocy wymagające przeprowadzenia przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby ubiegające się o pomoc:

 • usługowa - usługi pielęgnacyjne i gospodarcze;
 • rzeczowa - przyznanie gorącego posiłku, odzieży;
 • instytucjonalna - pomoc w znalezieniu miejsca w domu pomocy społecznej dla osoby, która ze względu na stan zdrowia, sytuację życiową, rodzinną, mieszkaniową i materialną tego wymaga - odbywa się to wyłącznie za zgodą osoby potrzebującej pomocy lub jego przedstawiciela ustawowego;
 • zapewnienie miejsca w Domu Dziennego Pobytu przy ul. Brzeskiej 4; - placówce oferującej organizację czasu wolnego, zajęcia usprawniające, rehabilitację oraz wyżywienie.
 • finansowa - przyznawana w oparciu o kryterium dochodowe, określone ustawą o pomocy społecznej, po udokumentowaniu swojej trudnej sytuacji życiowej.


Osoby korzystające z pomocy społecznej są zobowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu swojej trudnej sytuacji.

Ośrodek świadczy pracę socjalną oraz bezpłatne poradnictwo w miejscu zamieszkania klienta jak i na terenie Ośrodka. Zakres tej pomocy obejmuje: - udzielenie informacji na temat przysługujących uprawnień; - udostępnienie informacji dot. domów pomocy społecznej, placówek samopomocowych oraz terapeutycznych wraz z ich ofertą; - pomoc w załatwianiu trudnych spraw bytowych; - pomoc w uzyskaniu miejsca w różnego rodzaju placówkach opiekuńczych, wychowawczych, leczniczych i innych; - konsultacje: psychologiczne, pedagogiczne, prawne; - pomoc osobom uzależnionym i ich rodzinom (przekazanie informacji na temat możliwości i trybu podjęcia leczenia specjalistycznego, udostępnienie informacji o placówkach leczniczych i terapeutycznych, praca socjalna z osobami uzależnionymi i ich rodzinami); - poradnictwo dotyczące sposobów poszukiwania pracy i radzenia sobie z problemami związanymi z bezrobociem; - współpraca ze środowiskiem lokalnym: aktywizacja środowiska lokalnego, wspieranie działań organizacji pozarządowych działających na rzecz społeczności lokalnych naszej dzielnicy.

Dział Pomocy Specjalistycznej

Porad specjalistycznych udzielają w obu Filiach specjaliści Działu Pomocy Specjalistycznej:

 • Ds. osób bezrobotnych
 • Ds. poradnictwa prawnego i psychologicznego

Porad specjalistycznych udzielają także specjaliści z Działu Pomocy Specjalistycznej przy ul. Szymanowskiego 6/61

 • Ds. współpracy ze środowiskiem lokalnym
 • Ds. dzieci i młodzieży
 • Ds. rodziny i przemocy
 • Ds. osób niepełnosprawnych

Rodzina, która znalazła się w trudnej sytuacji, potrzebuje pomocy, może skorzystać z porad w ramach Zespołu ds. asysty rodzinnej. Proponujemy: poradnictwo rodzinne, konsultacje pedagogiczne i psychologiczne, wsparcie asystenta rodziny.

Koordynatorem zespołu jest Ewa Gronkiewicz, tel.: 22 511 24 13