Ja wygląda schemat postępowania w sprawie przyznania świadczeń z pomocy społecznej?

Ja wygląda schemat postępowania w sprawie przyznania świadczeń z pomocy społeczne?

Świadczenia z pomocy społecznej udzielane są na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu. Osoba zainteresowana składa wniosek we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania ośrodku pomocy społecznej. W przypadku osoby bezdomnej właściwą miejscowo jest gmina ostatniego miejsca zameldowania tej osoby na pobyt stały.

Do postępowania w sprawie świadczeń z pomocy społecznej stosuje się przepisy kodeksu postępowania administracyjnego ze zmianami wynikającymi z ustawy. Decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia określonego w ustawie o pomocy społecznej wydawane są w formie pisemnej. W uzasadnionych przypadkach decyzje mogą być wydawane ustnie, jednakże nie dotyczy to decyzji o odmowie przyznania świadczenia, która powinna zawierać uzasadnienia wydania takiego rozstrzygnięcia.

Decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia jest poprzedzona przeprowadzeniem przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego. W jego trakcie pracownik socjalny może domagać się złożenia oświadczenia o dochodach i stanie majątkowym osoby lub rodziny.

Stronie niezadowolonej z wydanej decyzji przysługuje - w terminie do 14 dni od jej otrzymania ? prawo do wniesienia odwołania do samorządowego kolegium odwoławczego.

Na ostateczną decyzję przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego w sprawie stwierdzenia jej niezgodności z prawem