Formy, w jakich udzielana jest pomoc społeczna

Formy, w jakich udzielana jest pomoc społeczna

Świadczenia z pomocy społecznej występują jako:

- świadczenia pieniężne: zasiłek stały, zasiłek okresowy, specjalny zasiłek celowy, zasiłek celowy, pomoc dla rodzin zastępczych, pomoc pieniężna ( zasiłki i pożyczki) na ekonomiczne usamodzielnienie się, pomoc na usamodzielnienie się oraz kontynuowanie nauki; świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Polsce status uchodźcy lub ochronę uzupełniajacą;
- świadczenia w naturze w formie rzeczowej lub usług w tym między innymi: udzielenie schronienia, gorącego posiłku, dostarczenia niezbędnego ubrania i obuwia osobie tego wymagającej, obowiązek sprawienia pogrzebu, pomoc w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania lub umieszczenie w domu pomocy społecznej lub w ośrodkach wsparcia społecznego, albo w ośrodku opiekuńczym, pomoc w postaci pracy socjalnej, poradnictwa prawnego i psychologicznego, bilet kredytowany, pomoc rzeczowa, interwencja kryzysowa, mieszkania chronione, poradnictwo rodzinne i terapia rodzinna.