Komu przysługuje pomoc społeczna?

Komu przysługuje pomoc społeczna?

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobie lub rodzinie w przypadkach wskazanych w ustawie o pomocy społecznej ( przykładowo wymienionymi powyżej), jeżeli miesięczny dochód na osobę lub rodzinę ubiegających się o świadczenie nie przekracza tzw. kryterium dochodowego (wyjątki wskazane w ustawie).
Według stanu na dzień 01.05.2009r. maksymalna wysokość dochodu uprawniająca do świadczeń z pomocy społecznej tzw. kryterium dochodowe wynosi:
  • dla osoby samotnie gospodarującej: 477 zł.
  • na osobę w rodzinie: 351 zł